LOCAL PARTICIPANTS

Please scan to pay with QR Code below and fill in the form and upload your pay slip with the form; or you can send your slip to omepwac2024@omepworld.org 

LOCAL PARTICIPANTS

THB 8,000 (สำหรับงาน 3 วัน 17-18-19 ก.ค. 2567)

ราคา 8,000 บาทสำหรับผู้เข้าร่วมชาวไทยในการประชุม 3 วัน (รวม School Visit แล้ว)

สำหรับค่าเข้าร่วมงาน GALA Dinner นั้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท

หากท่านต้องการเข้าร่วมทั้งสองงานกรุณาชำระยอดรวม 10,250 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมชาวไทย สามารถสแกนชำระค่าธรรมเนียมผ่าน QR ของนี้และลงทะเบียนในแบบฟอร์มพร้อมอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับข้อมูลการสมัครได้ และหากพบปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม โปรดแนบรายละเอียดการชำระเงินมาที่อีเมล omepwac2024@omepworld.org 

THIS QR CODE IS FOR LOCAL TRANSACTIONS

Make sure that you are transferring to the right account of the Faculty of Education, CHULALONGKORN UNIVERSITY.